Chính sách tuyển dụng
​Mỹ Sơn Group luôn coi trọng nhân tài & yếu tố phát triển con người. Mỹ Sơn Group luôn muốn tạo một sân chơi công bằng & thú vị cho các thành viên trong Công ty và nhấn mạnh nhân tố TRÁCH NHIỆM trong công việc đối với mỗi thành viên gia nhập. 

Nghề và Nghiệp tại Mỹ Sơn Group

Với quan điểm xây dựng một môi trường văn hóa mạnh từ những cá nhân có trách nhiệm, yêu nghề và có mục tiêu phù hợp với mục tiêu tổ chức; Mỹ Sơn Group  đặt nguyên tắc lựa chọn ứng viên phù hợp, tiềm năng vào các vị trí có khả năng phát huy sở trường. Theo nguyên tắc này, Mỹ Sơn Group không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, quốc tịch trong quá trình tuyển chọn ứng viên có nhu cầu hợp tác với Công ty. Ngoài ra, tại Mỹ Sơn Group luôn chú trọng tạo cơ hội cho những nhân tố tiềm năng, muốn phát triển sự nghiệp tại Công ty, điều này được thực hiện qua các chương trình thực tập & chính sách tuyển dụng tại Mỹ Sơn Group.

Chính sách tuyển dụng

-       Tất cả các ứng viên đều bình đẳng khi tìm kiếm cơ hội làm việc tại Mỹ Sơn Group

-       Ứng viên được tiếp cận, phản hồi thông tin đầy đủ, rõ ràng & bảo mật thông tin trong quá trình tuyển dụng

-       Tuyển dụng công khai, thống nhất  


Chính sách tuyển dụng