Tiến độ xây dựng
Dự kiến Mỹ Sơn Tower sẽ được bàn giao vào quý 4/2015

Đợt 1: Đổ xong sàn tầng 1, thời gian dự kiến ngày 20/06/2014

Đợt 2: Đổ xong sàn tầng 3, thời gian dự kiến ngày 15/09/14

Đợt 3: Đổ xong sàn tầng 9, thời gian dự kiến 15/12/14

Đợt 4: Đổ xong sàn tầng 15, thời gian dự kiến15/03/15

Đợt 5: Cất nóc, thời gian dự kiến 15/05/15

Đợt 6: Bàn giao căn hộ, thời gian dự kiến Quý 4/2015